RNDr. Jozef Kadlečík

KANDIDÁT NA POSLANCA DO MIESTNEHO (ČÍSLO 3) A MESTSKÉHO (ČÍSLO 8) ZASTUPITEĽSTVA

3.

AK ZÍSKAM VAŠU DÔVERU BUDEM PRESADZOVAŤ

  • RIEŠIŤ PODDIMENZOVANÚ KANALIZAČNÚ SIEŤ
  • DBAŤ O BEZPEČNOSŤ VEREJNÝCH PRIESTOROV
  • NEDOVOLIŤ ZAHUSŤOVANIE NEPREMYSLENOU VÝSTAVBOU
  • SOM PROTI DEVASTOVANIU ZELENE KVÔLI PARKOVACÍM MIESTAM
  • PRENÁŠANIU DOPRAVNEJ ZÁŤAŽE NOVÝCH PROJEKTOV NA KRASŇANY

Akým spôsobom ma môžu voliči pred voľbami kontaktovať?

Voľby - Sobota 29.10.2022

KRASŇANY, IDEÁLNE MIESTO PRE ŽIVOT

Narodil som sa v Skalici. V Bratislave som vyštudoval, pracujem, bývam v Krasňanoch a vychoval som tu svoje deti.

Kedy a prečo som sa rozhodol vstúpiť do regionálnej politiky?

O mojej kandidatúre vo volebnom období 2018-2022 a v novom 2022-2026 rozhodol návrh Územného plánu zóny (UPZ) Krasňany. Nemalo sa stať, že obec chce surovo siahnuť v rámci územného plánu na súkromný majetok občanov v tzv. verejnom záujme.

Ďalší motív je zmeniť a nastaviť výkon samosprávy tak, aby arogancia úradnej moci nepresadzovala záujmy úzkych skupín. Nová politika hlavného mesta sa môže nazvať varenie žaby v studenej vode. Voda sa postupne ohrieva až sa žaba uvarí, nevyskočí. Tá žaba sú starostovia mestských častí a vodu ohrievajú mestskí poslanci, ktorí schvaľujú „drobné“ zmeny v UZP hl. mesta teda aj mestských častí, napríklad jednoducho sa predefinuje pôvodný účel pozemkov a zmena sa „pretlačí“. Neverím preto, že vinohrady v Rači náhodne vyhoreli . Hneď na to sa objavil hotový plán čo s nimi, ale nie je to ich rekonštrukcia. O Rači sa začalo nenápadne a bez občanov rozhodovať na úrovni hl. mesta a nový stavebný zákon túto zmenu v rozhodovaní len zavŕši.

Odkiaľ ma obyvatelia Krasňan môžu poznať?

V Krasňanoch bývam a vychoval som tu svoje deti. Dlhoročne som pôsobil v správnych radách škôl, v rodičovských orgánoch Základnej školy na Hubeného ulici a aj Gymnázia na Hubeného ulici. Snažil som sa o presadenie zaujímavého vyučovania prírodovedných predmetov a po úraze syna som zdôrazňoval, aby boli deti v škole bezpečné.

Verejne som vystupoval na zhromaždeniach občanov a aj v televízii pri obhajobe súkromného vlastníctva majiteľov garáží a obyvateľov spravovaného domu.

Najbližší susedia ma poznajú ako konateľa správcovskej spoločnosti. Denne s nimi diskutujem a riešim bežné problémy: nefunkčné osvetlenie, čistotu, odvoz smetí, udržiavanie zelene a prístupovej komunikácie. Pri spolufinancovaní s MÚ Rača sme príkladne funkčne aj esteticky zrekonštruovali kryté kontajnerové stanovište, kde sme umiestnili ekokontajnery pre obyvateľov aj podnikateľov.

Aký je v súčasnosti môj hlavný zdroj príjmu?

Môj hlavný zdroj príjmu je zamestnanie. Pracujem ako vysokoškolský učiteľ, vyučujem študentov všeobecnej medicíny a zubného lekárstva chémiu a biochémiu.

Ako konateľ správcovskej spoločnosti nemám príjem zo závislej činnosti.

Všetky údaje o mojich príjmoch sú v majetkovom priznaní verejného činiteľa, je prístupné na stránke MÚ Rača.

Čo považujem za problém Krasňan a čo vyžaduje riešenie?

V Krasňanoch je potrebné riešiť poddimenzovanú kanalizačnú sieť.

Súčasná kanalizačná sieť, na ktorú sú napojené nové nehnuteľnosti nad Peknou cestou a Slanec, nie je schopná odviesť kanalizačnú vodu a dažďovú vodu. Permanentne sú zaplavované pivnice a podmáčané základy domov na Peknej ceste a v starých Krasňanoch. 

Riešiť je treba aj preťaženie dopravnej siete najmä v ranných a poobedňajších hodinách. Pribúdajú stovky nových obyvateľov a s nimi stovky automobilov. Nové cesty neexistujú.

Z ktorej oblasti mám pracovnú skúsenosť, ktorú je využiteľná počas pôsobenia v zastupiteľstve?

Väčšinu profesionálneho života som pracoval vo vedúcich a riadiacich funkciách.

V štátnej organizácii mi bol zverený majetok vo výške 37 miliónov eur, disponoval som rozpočtom skoro 5 miliónov eur a riadil som 140 zamestnancov. Ako prezident Nadácie bánk na záchranu života som pred inými možnosťami presadil dar na dávkovače onkologických liekov pre Detskú fakultnú nemocnicu v Bratislave vo výške približne 1 milión eur.

V dôchodkovom veku som sa vrátil k pedagogike a k vyštudovanému odboru biochémia, ktorú v súčasnosti vyučujem.

Mám dostatok skúseností s prácou s ľuďmi, manažérske zručnosti v projektovom manažmente, skúsenosti z kontroly a auditu v podriadených organizačných zložkách, správy majetku, firemnej administrácie,  koncernového reportingu a controllingu, IT administrácie, verejného obstarávania, nadácii a fondov, poznatky a školenia na Inštitúte verejnej správy a odborné vedomosti využiteľné v ochrane životného prostredia aj v komisii pre ochranu verejného záujmu.

Ktoré právo poslanca považujem za najužitočnejšie?

Práva a povinnosti obecného zastupiteľstva určuje zákon o obecnom zriadení v § 11 Obecné zastupiteľstvo. Poslanec sa nevyhne žiadnej povinnosti. Chcem byť aktívny hlavne v § 11 bod c), kde je uvedené právo schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce .

Silne vnímam aj environmentálne a klimatické problémy obce, ktoré sa stále viac budú dotýkať zdravia obyvateľov. Nesmie sa stať, že tradičné vinohrady budú vytlačené a na ich pôvodných lokalitách budú už len betónové stavby.

Ako by som čiastočne riešil sociálne odkázaných ľudí v prípade, že by sa naplnili prognózy energetickej, inflačnej a hospodárskej krízy?

Môj názor je, že vyspelá spoločnosť sa musí o sociálne odkázaných ľudí primerane postarať. Minimálne zabezpečiť každému jedlo.

Štatistika nepustí a obyvateľstvo schopné podnikať netvorí viac ako 5 ideálne 10% obyvateľov. Ostatní sú zamestnaní v závislej činnosti, potom sú tu žiaci a študenti a veľká časť obyvateľov sú dôchodcovia. Štát akoby úmyselne a nenápadne podľahol filozofii, že nárok na slušný život majú len tí, čo prinášajú dane. Služby chorým a slabým sa zaplatia z týchto daní. Na sociálny model však štát nemá financie. Uberáme sa americkou cestou, ktorá preferuje individualizmus. Krátkodobým riešením pomoci je finančná pomoc dávkami aj zo strany obce, či dotácia a rozvoz stravy, ale nie je to systémové riešenie.

Prečo by voliči mali voliť práve mňa?

Som neúplatný, nikdy som úplatok nevzal ani nedal.

Susedia ma poznajú ako človeka, ktorý sa vyjadruje priamo.

Viem odhaliť problém a racionálne ho vyriešiť.

Neznášam nespravodlivosť.

Mám sociálne cítenie.

Viem sa porozprávať so všetkými generáciami.

Držím palce mladej generácii. Ich generácia bude musieť robiť neľahké rozhodnutia o budúcnosti Rače. Moje deti sú rodení Račania – Krasňančania a podporujú ma aj ich kamaráti a priatelia, ktorí tu vyrástli, zakladajú si rodiny a stále tu zostávajú bývať. Je tu aj generácia naturalizovaných Krasňančanov, ktorí opustili rodné lokality Slovenska a vytvárajú si tu svoj svet lebo im chýba kus pôvodného domova.

Krasňany sú perfektne naprojektované novodobé sídlisko so sieťou obchodov a služieb a malo by byť urbanistickou pamiatkou. Malo by tu zostať stále zelené a stále čistejšie životné prostredie bez environmentálnej záťaže a smogu. To sú priority, ktoré budem presadzovať.

Aký postoj by som zaujal pri riešení krízových situácií z pozície poslanca?

Preferujem racionálne a cieľavedomé riešenie problémov.

V krízovej situácii považujem za podstatné zostaviť poradie rozhodujúcich činností a riešiť rozhodujúce situácie, ktoré ovplyvnia život väčšiny dotknutých ľudí a nezaoberať sa malichernosťami.

Viem identifikovať skryté nebezpečenstvá v rozhodnutiach orgánov moci, ktoré vyzerajú a sú komunikované ako dobromyseľné, ale v konečnom dôsledku sa dotknú veľkej skupiny obyvateľov, pre ktorých nie sú prínosom dokonca ani potrebou, poslúžia len úzkej skupine.

V ktorej komisii by som chcel byť členom?

Ako som uviedol mám dostatok poznatkov, skúseností a odborné vedomosti na pôsobenie v komisiách, v ktorých pôsobím od leta 2022, kedy som ako náhradník získal poslanecký mandát. Sú to komisie školská a životného prostredia.

VOĽBY sobota 29. októbra 2022

Dokumenty na stiahnutie